مشاوره مالی

آیا به مشاوره مالی به نیاز داریم؟

واحد مالی هر ارگان یا شرکت یکی از مهمترین بخش هاست . همه ما میدانیم فقط محاسبه حقوق و دستمزد و یا محاسبات مربوط به سود و زیان از وظایف واحد مالی نیست. به طور کلی اطلاعات مالی هر شرکت برای سه عملکرد مهم مدیریتی شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل استفاده می شود. همچنین این اطلاعات برای تعیین بودجه، …