واحد نگهبانی هر مجتمع از اصلی ترین و مهمترین، بخش ها می باشد. امنیت مجتمع به حضور این عزیزان وابسته است.

در خصوص واحد نگهبانی شرکت کیان پویا نسیم، تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز را تعیین و همچنین شرح وظایف مختص به آن واحد را تنظیم خواهد کرد.

به علت مهم بودن این واحد مشاوره هایی در خصوص ارزیابی عملکرد نگهبانان، تعریف آیین نامه های اخلاقی، مشخص نمودن ساعت کاری صورت میگیرد.

همچنین در خصوص مراقبت از فروشگاه ها و نحوه ی برخورد و حل و فصل شکایت مشتریان و سیستم مانیتورینگ به صورت ویژه و مفصل مشاوره صورت می گیرد.