تنظیم شرح وظایف کامل و به صورت چک‌ لیست‌های تخصصی واحد خدمات

همسو نمودن اهداف عملیاتی واحد خدمات با اهداف بلندمدت مرکز خرید

تعیین تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز واحد خدمات

مشاوره در خصوص انتخاب مسیر بهینه حمل کالا و تخلیه زباله

نظافت عمومی مشاعات

سم‌پاشی و مشاوره‌های تخصصی به منظور حفظ بهداشت

تعریف قوانین حفظ بهداشت محیط

معرفی جدیدترین و کارآمدترین تجهیزات مربوط به نظافت مراکز تجاری

مشاوره‌تخصصی در زمینه تجهیزمدرن سرویس‌های بهداشتی وفضاهای خدماتی مرکزخرید