مشاوره مالی اداری

از آنجا که واحد حسابداری و اداری در مدیریت هزینه ها و همچنین جهت نظم دهی به امورات اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است، شرکت کیان پویای نسیم برنامه ها و آموزش های لازم در این زمینه را مهیا نموده است

مشاوره تخصصی جهت راهکارهای سیستم‌ دریافت شارژ

مشاوره درخصوص ارائه روش‌های درآمدزایی مرکزخرید

آموزش نرم‌افزارهای مالی و روش‌های نوین حسابداری و حسابرسی

مشاوره در خصوص نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی

آموزش نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و مالیات حقوق

مشاوره درخصوص روش‌های مدیریت مالی برای تسریع دراجرای تصمیمات مدیراجرایی

تعیین تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز واحد مالی-اداری

تنظیم شرح وظایف و چک لیست‌های تخصصی واحد مالی-اداری

مشاوره در خصوص برآورد هزینه‌ها و درآمدهای قابل پیش‌بینی

پیاده‌سازی سیستم‌های حقوق و دستمزد

مشاوره در خصوص تعبیه سیستم‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان

آموزش کدگذاری اموال و شیوه‌های نوین انبارداری